Jesteś tutaj: Start / Publikacje / W sprzedaży

W sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum prowadzi sprzedaż wszystkich niżej wymienionych publikacji. W celu nabycia prosimy o  KONTAKT

Artykuły

Przejdź do - "Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIXw."

"Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIXw."

7 lipca 2015

Wydawnictwo źródłowe na które składają się fragmenty wspomnień Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Aleksandry z Chomętowskich Borkowskiej i Zofii Ścisłowskiej dotyczących Siedlec i Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej. "Pomysł zebrania z trzech pamiętników XIX w. fragmentów dotyczących Aleksandry Ogińskiej i Siedlec w okresie świetności dworu siedleckiego jest doskonały [...] Należy pogratulować przedsięwzięcia. Cały tom [...] jest przykładem dobrej i rozsądnej popularyzacji" - z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jerzego Starnawskiego. "Dwaj młodzi badacze z Akademii Podlaskiej przygotowali cenną edycję!" - z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Antoniego Czyża.

Siedlce 2007, s. 212

CENA 25 zł - NAKŁAD WYCZERPANY - dostępna w pracowni naukowej

Przejdź do -  "Sądownictwo regionu siedleckiego 1917 - 1939. Katalog wystawy"

"Sądownictwo regionu siedleckiego 1917 - 1939. Katalog wystawy"

7 lipca 2015

Niniejsza książka jest drugą z serii „Instytucje sądowe regionu siedleckiego na tle polskich instytucji sądowych”.  Tym razem jest to publikacja nietypowa – katalog wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach. Jednak wbrew pozorom katalog nie jest tylko zwykłym wykazem prezentowanych eksponatów, posiada też walor źródłowego wydawnictwa naukowego – zamieszczone tu fotografie są wdzięcznym obiektem choćby do studiów nad obyczajem sądowym w II RP, czy badań o charakterze prozopograficznym. Dodatkowo zdecydowano się wzbogacić katalog wstępem autorstwa sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Witolda Oknińskiego, opisującym dzieje sądownictwa regionu siedleckiego w okresie międzywojennym. Tekst ten jest fragmentem książki „Sądownictwo siedleckie. Tradycje i współczesność” autorstwa dra Arkadiusza Berezy  i Witolda Oknińskiego, która ma się ukazać w 2008 r.

Katalog i wystawa podzielone są na cztery części pt.: „Ludzie”, „Budynki”, „Pamiątki i dokumenty”, „Cmentarze”. Część pierwsza, najobszerniejsza podzielona została dodatkowo na dwie grupy: w pierwszej prezentujemy materiały związane z Sądem Okręgowym w Siedlcach i sądami grodzkimi zachodniej części regionu siedleckiego, w drugiej zaś - z Sądem Okręgowym w Białej Podlaskiej (od 1932 r. - Wydział Zamiejscowy siedleckiego SO w Białej Podlaskiej) i okolicznymi sądami grodzkimi. W części pierwszej katalogu przyjęto następujący układ (z wyjątkami): na początku prezentowane są fotografie o charakterze oficjalnym – sądownicy podczas pracy, w urzędowych togach i biretach, następnie - zdjęcia o charakterze półoficjalnym: okolicznościowe lub pamiątkowe, zazwyczaj przedstawiające grono pracowników danego sądu w strojach cywilnych, czasem wspólnie z przedstawicielami lokalnej elity. Dalsze w kolejności są fotografie z akt personalnych. Na końcu umieszczono zdjęcia nieoficjalne przedstawiających pracowników wymiaru sprawiedliwości w życiu prywatnym (choć, co trzeba podkreślić – tutaj także występowali oni w towarzystwie kolegów z pracy). Nieco inny układ zastosowano w części poświęconej pamiątkom i dokumentom - w kolejności chronologicznej przedstawiono zestawy dokumentów dotyczących poszczególnych osób – począwszy od dyplomów ukończenia studiów prawniczych, poprzez akta nominacji, dokumenty osobiste, korespondencję, na rozporządzeniach władz okupacyjnych skończywszy.

Katalog został uzupełniony o aktualny wykaz zespołów archiwalnych instytucji wymiaru sprawiedliwości z lat 1917 – 1939 przechowywanych w siedleckim Archiwum Państwowym.


Siedlce 2007, s. 147, 124 fot.

CENA 20 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Wydawnictwa ciągłe poświęcone historii regionalnej" (z okazji 30-lecia działalności wydawniczej Archiwum Państwowego w Siedlcach). Materiały V siedleckiej sesji archiwalnej

"Wydawnictwa ciągłe poświęcone historii regionalnej" (z okazji 30-lecia działalności wydawniczej Archiwum Państwowego w Siedlcach). Materiały V siedleckiej sesji archiwalnej

7 lipca 2015

A.Kołodziejczyk: Czasopisma historyczne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza w latach 1969 - 2006,
R.Turyk: Miejsce "Rocznika Międzyrzeckiego" w działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim,
G.Welik: 30 lat "Prac Archiwalno - Konserwatorskich",
R.Dmowski: "Szkice Podlaskie" jako źródło wiedzy historycznej, H.Mierzwiński: "Rocznik Bialskopodlaski" - czasopismo regionu południowego Podlasia,
J.Kuligowski: "Rocznik Mińskomazowiecki" - pismo regionalne powiatu mińskiego, 1992 - 2006,
A.Rogalski: "Wschodni Rocznik Humanistyczny" i "Radzyński Rocznik Humanistyczny". Czasopisma naukowe w Radzyniu Podlaskim,
R.Postek: "Rocznik Liwski". Nowe czasopismo naukowe powiatu węgrowskiego.

Siedlce 2006, s. 67

CENA 15 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 16

"Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 16

7 lipca 2015

Artykuły i rozprawy:
-Rafał Borychowski, Parafia św. Stanisława B.M. w Siedlcach w latach 1532 - 1918. Zarys dziejów, cz. 3
-Izabela Kochan, Ślady Prawosławia na terenie byłego województwa siedleckiego. Mirosław Z. Roguski, Społeczność szlachecka parafii korytnickiej ziemi liwskiej w świetle taryfy dymów z 1790 r.
-Andrzej Chojnacki, Proces formowania Wojska Polskiego oraz lokalnych władz w maju i czerwcu 1809 r. w okolicach Siedlec i Białej. Komendanci Placu Departamentu Siedleckiego w latach 1809 - 1813.
-Jarosław Caban, Olszyc i Trzniec, dobra ziemskie Meisnerów.
-Grzegorz Welik, Gospodarka wielkiej własności ziemskiej w guberni siedleckiej.
-Elżbieta Sałamacha, Akta sądów gminnych jako materiał uzupełniający do badań obyczajowości, stanu posiadania i stosunków społecznych wsi na przykładzie Sądu Gminnego w Miastkowie 1865 - 1876.
-Rafał Dmowski, Erekcja nowych parafii w diecezji podlaskiej w latach 1918 - 1939.
-Wanda Więch Tchórzewska, Wysiedleni na roboty do Rzeszy w czasie okupacji, w świetle materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach.
-Anna Jaworek, Wizyta Apostolska Jana Pawła II w Siedlcach.

Materiały źródłowe:
-Artur Rogalski, Siedleckie kamienice w czasach Księstwa Warszawskiego.
-Józef Górski, W mamrze. Wspomnienia z więzienia siedleckiego.
-Krystyna Jastrzębska, Działalność Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Siedlcach w latach 1944 - 1947 i jego spuścizna aktowa - wybór źródeł.

Materiały biograficzne:
-Aleksander T. Bieguński, Docent doktor Jerzy Wiszniewski (1908 - 1944) - w stulecie urodzin.

Recenzje:
-Aneta Ignatowicz, Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia, red. nauk. Adam Bobryk, Siedlce 2007, ss 363.
-Rafał Dmowski, Agnieszka Andrzejewska, Siedlecki Komitet Oporu Społecznego 1983 - 1989, Siedlce 2008, ss 104.

Siedlce 2008, s. 262

CENA 20 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Plany Siedlec 1780 - 1912" Katalog

"Plany Siedlec 1780 - 1912" Katalog

7 lipca 2015

Autorka przybliżyła czytelnikowi niezwykle cenny rodzaj źródła historycznego - plany przestrzenne. Prezentowana publikacja poprzedzona została wnikliwą kwerendą w Archiwum Głównym Akt Dawnych, AP w Radomiu, AP w Lublinie. Katalog obejmuje swoimi ramami plany miasta Siedlec od najstarszego XVIII - wiecznego, poprzez bogaty wybór map z XIX wieku (41 egz.), aż do planów z początku XX wieku (3 egz.). Opis każdego prezentowanego planu zawiera m.in.: datę opracowania planu, imię i nazwisko autora, zasięg terytorialny planu, charakterystykę zabudowy, zagospodarowania terenu, sieci komunikacyjnej itd. Cennym uzupełnieniem publikacji są zdjęcia wszystkich opisanych map. W efekcie czytelnik otrzymuje kolejne profesjonalne opracowanie, bez którego wiedza o dawnych Siedlcach byłaby znacznie uboższa.

Siedlce 1998, s. 44

CENA 15 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Prace Archiwalno konserwatorskie" Zeszyt nr 8

"Prace Archiwalno konserwatorskie" Zeszyt nr 8

7 lipca 2015

Wybór artykułów:
- M.Dauksza: Dzieje Łaskarzewa (1418 - 1795);
- W.Więch-Tchórzewska: Z dziejów Kałuszyna;
- K.Maksymiuk: Druki ulotne, kierowane do Unitów na Podlasiu z Archiwum Państwowego w Siedlcach (1903 - 1905);
- G.Welik: Działalność ziemian na wsi podlaskiej (1864 - 1914);
- P.L.Maksymiuk: Socjalistyczne oraz narodowe organizacje w Siedlcach (1907 - 1914);
- J.Kuligowski: Liczebność ludności żydowskiej i aryjskiej z dzielnic getta żydowskiego w Siedlcach (stan z dn.7 XI 1940 r.);
- K.Dybciak: Reforma rolna w powiecie łukowskim.
Pozostali autorzy: J. Kazimierski, M. Zalewski.

Siedlce 1993, s. 193

CENA 6 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 9

"Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 9

7 lipca 2015

Wybór artykułów:
- J.Gardzińska, U.Głowacka Maksymiuk: Przyjęcie Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Książęcia Litewskiego(...) w Siedlcach 1783;
- P.Maksymiuk: Władze, ludność, gospodarka oraz kultura i oświata Siedlec w latach 1907- 1914;
- J.Kuligowski: Sieć parafialna kościoła prawosławnego na Podlasiu w latach 1918- 1939;
- E.Sałamacha: Obóz Zjednoczenia Narodowego w prasie siedleckiej w latach 1937 - 39;
- J.Szczepański: Społeczeństwo siedleckie wobec wojny polsko- sowieckiej 1920 roku;
- K.Dybciak: Przebudowa ustroju agrarnego w gminie Łuków w latach
1944- 1950.
Pozostali autorzy: J. Kalaga, J. Kazimierski, E. Kopówka.

Siedlce 1995, s. 199

CENA 17 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do -  "Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 11

"Prace Archiwalno - Konserwatorskie" Zeszyt 11

7 lipca 2015

Wybór artykułów:
- U.Głowacka-Maksymiuk: Akta Sądu Okręgowego w Siedlcach z lat 1876 - 1915 (historia urzędu, system kancelaryjny, zawartość aktowa);
- A.Rogalski: Najstarsze dokumenty rodziny Szenejków w zbiorach AP w Siedlcach;
- G.Welik: Spis właścicieli ziemskich guberni siedleckiej;
- B.Niemirka: Szpital Fundacyjny św. Tadeusza w Wyrozębach (Fundacja Tadeusza i Stanisława Doria - Dernałowiczów);
- P.Maksymiuk: Korespondencja z województwa siedleckiego na łamach biuletynu Agencji Informacyjnej "Solidarność" wydawanego w podziemiu w latach 1983-1984;
Pozostali autorzy: E.Kopówka, J.Gardzińska, A.Bobryk.

Siedlce 1999, s. 172

CENA 18 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-07
Data publikacji:2015-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:28901