Lekcja poświęcona genealogii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 listopada 2015

Grupa docelowa: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zakres prezentowanych informacji dostosowywany do wieku uczestników).

 

Czas trwania lekcji 45 minut

Miejsce realizacji: Archiwum Państwowe w Siedlcach

Temat : Poznaj historię swojej rodziny.

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Uczeń:

Wyszukuje i porównuje informacje z różnych źródeł historycznych.

Rozpoznaje źródła historyczne

Ocenia przydatność źródeł do wyjaśnienia problemu

Wie dlaczego należy szanować i kultywować więzi rodzinne.
Zaczyna interesować się historia rodzinną

 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe

Uczeń:

Potrafi analizować źródła historyczne.

Zna pojęcia związane z genealogią.

Zna zasady prowadzenia  poszukiwań  genealogicznych.

Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia poszukiwań genealogicznych i stworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny
Rozumie konieczność posiadania niektórych informacji niezbędnych do rozpoczęcia poszukiwań (miejsce urodzenia itp.)
Zdaje sobie sprawę z istnienia archiwalnych baz danych i potrafi z nich korzystać w badaniach genealogicznych
Rozumie konieczność ostrożnego obchodzenia się z aktami
Docenia rolę archiwum w odkrywaniu historii rodzin
Dostrzega fakt, ze dobra znajomość języków obcych ułatwia wyszukiwanie informacji


Metody pracy:

pogadanka

dyskusja moderowana

burza mózgów 

analiza tekstu źródłowego

praca w grupach

 

Środki dydaktyczne:

Kserokopie materiałów archiwalnych  z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach ( akty urodzenia, małżeństwa i zgonu z ksiąg metrykalnych oraz kopie innych dokumentów np. książek meldunkowych, notarialnych, akt wymiaru sprawiedliwości, placówek oświatowych, akt hipotecznych, inwentarze akt, literatura pomocna w poszukiwaniach: poradniki dla genealogów, wykazy miejscowości, strony internetowe archiwów, portale genealogiczne.

Krzyżówka zawierająca hasła tematycznie związane z lekcją

 

Przebieg zajęć

 

 

Wprowadzenie

 

Omówienie  podstawowych pojęć związanych z  genealogią: rodzina, ród, przodkowie, wywód przodków, po kądzieli, po mieczu, probant, pokolenie.
Jakie informacje o osobach są gromadzone obecnie przez urzędy, instytucje, szkoły, w jaki sposób można do nich dotrzeć – dyskusja moderowana z udziałem  uczniów.

Archiwalne bazy danych.

Rozwinięcie


Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem kopii  różnych materiałów  archiwalnych m.in. ksiąg urzędów stanu cywilnego:  rodzaje ksiąg, język, alfabet, ćwiczenia w odczytywaniu wpisów, analiza typowego wpisu w księgach stanu cywilnego,   problem wiarygodności źródeł.

Grupy analizują przygotowane kopie dokumentów zwracając uwagę na rodzaj dokumentów oraz informację jaką zawierają, odnajdują  najważniejsze  informacje zawarte  w zapisach.

Nauczyciel zadaje  pytania,  koryguje i uzupełnia wypowiedzi, wprowadza nowe pojęcia i wyjaśnia je.

Co wiem  o swoich przodkach,  skąd  pochodzili, czy są  po nich  pamiątki  i dokumenty ? – wypowiedzi  uczniów.

 

Podsumowanie

Nauczyciel wykorzystuje metodę pogadanki nauczającej, wyjaśnia uczniom do jakich  celów mogą być wykorzystane materiały archiwalne analizowane podczas lekcji oraz zwraca uwagę na zasady prowadzenia badań genealogicznych.

Uczniowie wymieniają i prawidło posługują się słownictwem z zakresu  genealogii.

Praca domowa:
Wykonanie drzewa genealogicznego (wywodu  przodków) własnej rodziny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-08
Data publikacji:2015-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11419