Jesteś tutaj: Start / KONKURSY / KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 marca 2015

Archiwum Państwowe w Siedlcach organizuje  konkurs plastyczny

„Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich i ponadgimnazjalnych, a także dla osób dorosłych. Organizatorem konkursu jest Archiwum Państwowe w Siedlcach. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Konkurs pozwoli także na utrwalenie w rodzinie pamięci o przodkach. Celem konkursu  jest zachęcenie  uczestników do gromadzenia  rodzinnych pamiątek  oraz odpowiedniej dbałości  o rodzinne fotografie i dokumenty.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

 

I Zasady uczestnictwa w konkursie

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich i ponadgimnazjalnych, a także dla osób dorosłych. Organizatorem konkursu jest Archiwum Państwowe w Siedlcach. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Konkurs pozwoli także na utrwalenie w rodzinie pamięci o przodkach. Celem konkursu  jest zachęcenie  uczestników do gromadzenia  rodzinnych pamiątek  oraz odpowiedniej dbałości  o rodzinne fotografie i dokumenty.

 

II Cele konkursu

 

1. Zainteresowanie historią własnej rodziny, uświadomienie posiadania rodzinnej genealogii. 2. Rozbudzenie zainteresowań poszukiwaniami genealogicznymi.

3. Poznanie poprzez pryzmat losów rodziny historii własnej miejscowości  i regionu

4. Kształtowanie świadomości historycznej

5. Propagowanie poszukiwań dotyczących historii rodziny w różnych źródłach.

6. Pobudzanie wyobraźni artystycznej, podejmowanie samodzielnych prób twórczości

plastycznej

7. Promowanie nauki przez zabawę.

8. Popularyzacja wiedzy na temat Archiwów oraz przechowywanych w nich materiałach

archiwalnych.

 

III Wymogi jakie powinny spełniać prace konkursowe

 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wyklejanie, na papierze, na drewnie itp.) lub w formie wywodu przodków.Opracowane drzewo powinno zawierać minimum cztery pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze pokolenie autora). Nie są wymagane materiały oryginalne (np. zdjęcia) - dopuszcza się ich kopie.

2. Ocenie podlegają:

a. Forma plastyczna,

b. Liczba pokazanych pokoleń,

c. Informacje o każdej z opisanych osób tj.: imię i nazwisko rodowe, ewentualnie przydomek, data urodzenia i zgonu, miejsce wydarzenia, datę i miejsce ślubu,  ponadto można uwzględnić: zawód, urzędy, godności, tytuły, udział w ważnych wydarzeniach dziejowych,

d. Wykorzystane materiały i źródła, a w szczególności pamiętniki i kroniki rodzinne, załączone kopie dokumentów urodzeń, ślubów, zgonów czy też innych wydarzeń rodzinnych, prawidłowe określenie stopnia pokrewieństwa poszczególnych członków rodu,

e. Zdjęcia poszczególnych osób.

3. W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed ich utratą zaleca się zamieszczanie zdjęć i dokumentów skanowanych lub kserowanych. W przypadku  zamieszczenia zdjęć  prosimy  o ich właściwe zabezpieczenie.

4.Do prac należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, kategoria, w przypadku uczniów szkoła, klasa, numer telefonu.

 

IV Ocena prac i nagrody

 

1. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych :

a) uczniowie szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum,

b) uczniowie szkół średnich i ponadgimnazjalnych

c) osoby dorosłe

w dwóch kategoriach:

a ) kategoria I - drzewo genealogiczne,

b ) kategoria II - korzenie rodziny – wywód przodków

2. Oceny dokona jury złożone z historyków, genealogów i plastyków.

3. Jury dopuszcza nieprzyznanie nagrody I, II lub III lub też przyznanie więcej niż jednej nagrody w danej kategorii. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień.

4. Laureatami konkursu zostaną trzej uczestnicy w każdej kategorii wiekowej, których prace  uzyskają najwyższą punktację. Dla osób, które zajmą miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej ufundowane zostaną nagrody. Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy.

5. Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie pokonkursowej wystawy prezentowanej w Archiwum.

 

V Sprawy organizacyjne

 

Prace w formacie  nie większym niż 100 x 70 cm należy dostarczyć do 9 października 2015 roku  na adres: Archiwum Państwowe w Siedlcach , ul. T. Kościuszki 7, 08 – 110 Siedlce

Rozstrzygniecie konkursu oraz uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz prezentacja nadesłanych prac na pokonkursowej wystawie nastąpi w dniu 30 10 2015 r.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestników dla potrzeb konkursu. Informacja o wynikach będzie umieszczona na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach:www.siedlce.ap.gov.pl oraz zostanie przekazana do lokalnych mediów.

Wszelkich informacji i wyjaśnień w imieniu organizatora udziela Beata Troć tel. 256322574 . Prace prezentowane  na wystawie mogą być odebrane  po 30 listopada 2015  roku.

 

VI       Literatura

 

Literatura pomocna w opracowaniu swojego drzewa genealogicznego:

1. Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959, t. I-II.
2. Prinke R. T., Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992.
3. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1986.
4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1902, t. I-XV (zawiera informacje o historii poszczególnych wsi i miast).

5.Słownik nazwisk współcześnie  w Polsce używanych  t. I- X , wyd. K.Rymut , Kraków 1992-1994.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-12
Data publikacji:2015-03-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9231