Z wizytą w archiwum (kl. VIII)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 kwietnia 2020

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

 Czas: 2 x 45 minut.

Cele kształcenia- wymagania ogólne

Uczeń:
• potrafi osadzić w czasie wydarzenia i procesy historyczne;
• umie dostrzec ciągłość w rozwoju cywilizacji;
• potrafi znaleźć i porównać informacje zawarte w różnych źródłach;
• potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie ma poznawanie historii dla pojmowania współczesności;
• umie stworzyć samodzielną wypowiedź.

Cele kształcenia - wymagania szczegółowe

Uczeń:
• zna podstawowe pojęcia związane z archiwum;
• potrafi wymienić zadania realizowane przez archiwum;
• potrafi przedstawić główne etapy rozwoju archiwów na ziemiach polskich;
• potrafi wymienić archiwa państwowe w Polsce;
• zna zasady korzystania z zasobu archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Metody
• elementy wykładu,
• rozmowa nauczająca,
• praca w grupach,
• praca z tekstem źródłowym,
• „burza mózgów”.

Środki dydaktyczne

• druki związane z udostępnieniem materiałów archiwalnych w Czytelni Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz formularz Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego, rewers;
• kserokopie wybranych źródeł historycznych (list, testament, fotografia, plakat, afisz, akt stanu cywilnego, akt notarialny, wyrok sądu, akta administracji );
• inwentarze archiwalne.


PRZEBIEG LEKCJI

Wprowadzenie

Nauczyciel zapisuje temat lekcji. Na początku zajęć wyjaśnia genezę i znaczenie terminu „archiwum”, omawia takie zagadnienia jak: powstanie pierwszych archiwów oraz materiał pisarski używany w różnych okresach historycznych, początki i rozwój archiwów na ziemiach polskich od XII do XX w., zadania realizowane przez archiwum (gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, zabezpieczanie i przechowywanie, udostępnianie), znaczenie pojęć: dokument, akta, jednostka archiwalna, sygnatura, zespół archiwalny, zbiór, zasób, pomoce archiwalne, inwentarz archiwalny.
Nauczyciel omawia organizację sieci archiwów w Polsce, omawia różne formy udostępniania materiałów archiwalnych (strona internetowa archiwum, archiwalne bazy, serwis szukajwarchiwach.gov.pl , portale społecznościowe facebook i fanpage).

Rozwinięcie

1. Uczniowie zostają podzieleni na grupy.

Każda z grup otrzymuje formularze związane z udostępnieniem materiałów archiwalnych w Czytelni: Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni Archiwum Państwowego w Siedlcach i Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego oraz rewersy.

Po dokonaniu analizy otrzymanych materiałów uczniowie przygotowują własny projekt Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych…
Co chcielibyście zmienić w obwiązujących procedurach i dlaczego?

2. Uczniowie podzieleni na grupy otrzymują kserokopie różnego rodzaju materiałów archiwalnych (list, testament, fotografia, plakat, afisz, akt stanu cywilnego, akt notarialny, wyrok sądu etc.), z którymi zapoznają się, a następnie przedstawiają swoje źródła kolegom. Charakteryzując źródło historyczne zwracają uwagę na jego elementy: rodzaj źródła, okres jego powstania, wytwórcę / autora i odbiorcę, treść, wydarzenia, do których odnosi się, wygląd zewnętrzny, stan zachowania.

Nauczyciel wspiera uczniów merytorycznie, uzupełniając, jeżeli jest taka potrzeba.

Podsumowanie

Uczniowie sporządzają notatkę z lekcji.

Nauczyciel kieruje zapytanie do uczniów:

Czy archiwum jest potrzebne? W jakim celu gromadzimy i zabezpieczamy stare dokumenty?  Uzasadnij swoją wypowiedź.

Praca domowa

Przygotuj pokaz multimedialny poświęcony archiwum lub tematyce archiwalnej.

 

Oprac. Beata Troć

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-15
Data publikacji:2020-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4784